Javni natječaj za radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Humanost u domu”

Na temelju tripartitnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „Humanost u domu“ - SF.3.4.11.01.0543, potpisanog između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i H projekata, a koji je financiran u sklopu Europskog socijalnog fonda plus Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", datiranog na 29. veljače 2023. godine, udruga H projekti raspisuje:

Javni natječaj

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Humanost u domu” (kodnog broja: SF.3.4.11.01.0543)

Radnik/ca za potporu i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom (pružatelj/ca usluga)

 • 25 izvršitelja/ca, na određeno vrijeme od 10 mjeseci uz mogućnost produljenja do 33 mjeseca rada, uz probni rad od 3 mjeseca
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Način rada: Smjena – prijepodne
 • Naknada za prijevoz: Bez naknade
 • Natječaj vrijedi od: 14.03.2024.
 • Natječaj vrijedi do: 20.03.2024

Radno mjesto obuhvaća niz aktivnosti u sklopu pružanja usluga potpore i podrške ciljnim skupinama projekta "Humanost u domu". Ove aktivnosti iz projekta uključuju:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba krajnjih korisnika projekta

Podnositelji prijave su dužni dostaviti dokumente kako slijedi:

 1. Zamolba za posao;
 2. Preslik osobne iskaznice;
 3. Dokaz o stručnoj spremi;
 4. Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave Natječaja.

Prijave na natječaj slati putem:

 • pisane zamolba: Fausta Vrančića 9; 22300 Knin, ili
 • e-mailom: hp.hprojekti@gmail.com
Ostale informacije:
Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika ili elektronički, ukoliko se dostavlja putem e-maila. Izabrani aplikant dužan je prije sklapanja ugovora o radu predstaviti originale traženih dokumenata.
Prijavna dokumentacija propisana ovim javnim natječajem mora biti na hrvatskom jeziku. Dokazni dokumenti na drugom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i ovjereni od strane sudskog tumača i/ili verificirani od strane nadležnog tijela.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na ženski i muški rod.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).
Prijavom na ovaj javni natječaj smatra se da je podnositelj prijave dao privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezanih uz postupak provedbe ovog natječaja. Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte, i dr.) će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se aplikantom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je predana u natječajnom roku.
H projekti zadržavaju pravo pozvati podnositelja prijave na razgovor ukoliko bude potrebe.
H projekti pridržavaju pravo poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog podnositelja prijave, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema podnositeljima prijave.